Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – NOVOLAB NV

Voor online & offline verkoop

 

Maatschappelijke zetel

 

NOVOLAB NV

Diebeke 7 (IZ)

9500 Geraardsbergen

België

Tel:+32(0)54421580
Fax:+32(0)54421725

BE 0426.668.554

FAGG notificatienummer: BE/CA01/1-05842

RPR Oudenaarde

 

Artikel 1: algemene bepalingen

 • Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die tot stand komen tussen NOVOLAB NV en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
 • Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door NOVOLAB NV werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van NOVOLAB NV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden. Via de e-commerce website van NOVOLAB NV wordt aan professionele klanten de mogelijkheid geboden om producten uit haar webwinkel aan te kopen.

Artikel 2: promoties - webshop e.d.

 • Alle promoties, brochures, catalogi en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege NOVOLAB NV.  Via de webwinkel onder de geregistreerde domeinen novolab.be, novolab.eu of novolab-labware.com is het mogelijk als professionele gebruiker goederen aan te schaffen bij Novolab NV. De webwinkel voor professionele gebruikers valt onder de eisen van een B2B shop. De wettelijke vereisten voor een B2C shop zijn bijgevolg niet van toepassing.

Artikel 3: wijzigingen aan offertes

 • Offertes van NOVOLAB NV zijn gebaseerd op de behoeften van de klant. NOVOLAB NV behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de offertes indien dit noodzakelijk voorkomt.

Artikel 4: bestellingen

 • Elke bestelling, opdracht of order van de klant, zodra ontvangen door NOVOLAB NV, in welke vorm ook, wordt als bindend beschouwd...
 • Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn enkel mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van NOVOLAB NV.
 • NOVOLAB NV is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

Artikel 5: prijzen

 • De door NOVOLAB NV vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, toeslagen en kosten, waaronder onder meer doch niet beperkend, recupelbijdragen, accijnstoeslagen, transportkosten en administratiekosten. Online worden de prijzen eveneens exclusief BTW uitgedrukt. De prijzen zijn slechts zichtbaar nadat de gebruiker is ingelogd op de website via geregistreerde gebruikersgegevens. Transportkosten of eventuele administratieve toeslagen worden apart vermeld en kunnen vooraf vrijblijvend berekend worden in het winkelmandje.
 • De prijzen van NOVOLAB NV hebben betrekking op de goederen in standaardverpakkingen. Indien de klant een buitengewone verpakking wenst, zoals speciale verpakking vereist voor zee- of luchttransport, een andere wijze van levering dan deze vermeld in artikel 7 eerste paragraaf van deze algemene verkoopvoorwaarden of levering buiten het grondgebied van België en GH Luxemburg, zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de klant.
 • Voor bestellingen waarvan de levering geschiedt buiten België, zijn de verzendkosten variabel volgens land, regio, gewicht en omvang van de zending. Novolab hanteert daarom vaste verzendkosten voor bestellingen via de webshop. De tarieven kunnen geraadpleegd worden via de module in het winkelmandje.
 • In sommige, door NOVOLAB NV te bepalen, gevallen kan NOVOLAB NV beslissen een transportkost niet aan te rekenen, of een transportkost aan te rekenen bij een bestelwaarde die hoger ligt dan voornoemde bedragen (maar die lager ligt dan 1000 euro). Voor bestellingen onder 20,00 euro netto behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor een administratieve bijkomende kost van 13 euro aan te rekenen. 
 • De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De foto’s die op de website zijn geafficheerd zijn louter informatief en kunnen benaderend zijn. Ze kunnen bijgevolg elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 6.1: Online aanbod

 • Ondanks dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NOVOLAB NV niet. NOVOLAB NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NOVOLAB NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NOVOLAB NV. NOVOLAB NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 6.2: Online aankopen

 • De klant kan via de webwinkel van NOVOLAB NV na registratie aanmelden met zijn persoonlijke logingegevens. Op deze manier krijgt de klant toegang tot zijn persoonlijke klantenzone waar bestelhistorieken, voorkeurslijsten of nieuwsbriefaanmeldingen kunnen worden geraadpleegd of gewijzigd. Ook wordt een benaderende status van de voortgang van lopende orders weergegeven. De klant kan op de productpagina’s de gewenste aantallen selecteren en deze overbrengen naar het winkelmandje. Hoeveelheidskortingen worden, indien van toepassing, automatisch gewijzigd wanneer het aantal producten in een winkelmandje wordt gewijzigd. Het is mogelijk het winkelmandje te bewaren voor latere aankopen. Wanneer het winkelmandje compleet is, wordt de bestelprocedure voortgezet, waarbij de klant zijn leverings –en facturatiegegevens kan ingeven alsook de betalingsmethode kan selecteren die voor hem beschikbaar is. Op factuur, via bankoverschrijving of via Credit Card. Tijdens de bestelprocedure wordt eveneens gevraagd het interne inkoopnummer van de klant in te geven. Verzend- en facturatiegegevens zijn te allen tijde te wijzigen tijdens de bestelprocedure. Op het einde van de procedure wordt gevraagd het order te bevestigen. Op dat moment wordt een uniek webordernummer toegekend aan de bestelling, dat geafficheerd wordt aan de klant en tevens in de historiek. De klant ontvangt eveneens een automatische bevestigingsmail met een samenvatting van zijn bestelling. De bestelling wordt vervolgens door een medewerker verwerkt en het officiële Novolab-bestelnummer wordt ook toegekend. De klant ontvangt een tweede, definitieve bevestigingsmail met PDF-bijlage na de manuele review van het order.

*De betaalwijzen:

 • Afhankelijk van de aard van de klant en van eventuele overeenkomsten tussen NOVOLAB NV en de klant kan er al dan niet gekozen worden voor meerdere betaalwijzen.

           -Op factuur: De klant betaalt na ontvangst van de goederen binnen 30 dagen volgend op de factuurdatum.

          -Internationale bankoverschrijving op ING rekening BE94 3930 0705 4114. Voorafbetaling van het totale orderbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail waarop de betalingsgegevens staan vermeld.

          -Kredietkaart (Mastercard/Visa/Maestro/Bancontact): De klant wordt tijdens het bestelproces afgeleid naar een beveiligde betalingspagina van de betalingsafhandelaar MOLLIE voor de verwerking van betalingen via kredietkaarten. De privacy en beveiliging tijdens deze betaalprocedure zijn de verantwoordelijkheid van MOLLIE en diens partners. NOVOLAB NV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor beveiligingsproblemen of verwerkingsproblemen tijdens de betaling wanneer deze betaalwijze werd geselecteerd.

 

Artikel 7: leveringstermijnen

 • De leveringstermijnen van NOVOLAB NV zijn benaderend en informatief. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van NOVOLAB NV verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Ook terugbetaling kan niet worden verkregen op deze gronden. Toeval en overmacht geven NOVOLAB NV het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg.

Artikel 8: leveringsplaats– en voorwaarden

 • Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen, dat de goederen rollend tot op de aangeduide leveringsplaats kunnen worden gebracht en dat de aangeduide leveringsplaats bereikbaar is via gebruikelijke toegangen, d.i. gangen, liften (geen trappen). NOVOLAB NV behoudt zich het recht voor om bijkomende transportkosten in rekening te brengen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is.
 • Het vervoer van de goederen is gekoppeld aan de met de klant overeengekomen incoterms.
 • Leveringen geschieden steeds volgens incoterm EX WORKS. Voor andere landen dan België gelden per land ingestelde vaste verzendkosten. Deze kunnen geraadpleegd worden via de tool 'verzendkosten schatten' in de winkelwagen op de webshop of ze kunnen opgevraagd worden via e-mail.
 • Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor om stockagekosten aan te rekenen per maand vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.
 • Voor de retourverzending van herstelde toestellen kunnen transportkosten aangerekend worden (volgens de voorwaarden beschreven in artikel 5).

Artikel 9: klachten

 • De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.
 • Bij levering worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de specificaties van de klant en zonder beschadigingen. Klachten betreffende geleverde goederen dienen dan ook schriftelijk aan NOVOLAB NV worden overgemaakt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen.
 • Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de 5 werkdagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld bij NOVOLAB NV.
 • In elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van NOVOLAB NV onderworpen.
 • Indien de klant vaststelt dat goederen ontbreken of een zending in zijn geheel niet werd afgeleverd, dan dient de klant NOVOLAB NV binnen een redelijke termijn schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te stellen en tenminste na ontvangst van de factuur. Claims moeten uiterlijk 2 maanden na verzenddatum van de goederen afgehandeld zijn.  

Artikel 10: terugzending van goederen

 • Retouraanvragen dienen binnen de tien dagen na levering te worden aangevraagd bij NOVOLAB NV.
 • Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten, originele verpakking en indien de originele verpakking niet beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast is.
 • Indien NOVOLAB NV, na akkoord, het goed terugneemt, behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor 15 % van de totale waarde van de aankoop, met een minimum van 20 euro, als herstockagetoeslag aan te rekenen.
 • De artikelen die niet tot het standaardprogramma van NOVOLAB NV behoren en dus op speciale aanvraag van de klant besteld worden, worden niet teruggenomen.
 • Wisselstukken worden niet teruggenomen.
 • Retourkosten zijn voor rekening van de klant en komen overeen met onze verzendkosten. 

Artikel 11: annulatie

 • Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van NOVOLAB NV. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan NOVOLAB NV, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen, hetzij de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50% van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling.
 • Bij betaling via kredietkaart of debetkaart worden door de betalingspartner transactiekosten aangerekend. Bij annulatie van een order dat via kredietkaart of via debetkaart werd betaald, heeft de klant het recht om het order kosteloos te annuleren binnen de 4u na het plaatsen van het order. In dat geval wordt het integrale aankoopbedrag teruggestort. Bij annulatie van het order op een later moment behoudt Novolab zich het recht voor om de transactiekosten van de betalingspartner in mindering te brengen van het bedrag dat wordt teruggestort. Terugbetaling is enkel mogelijk via de kredietkaart waarmee de betaling werd uitgevoerd. Alle overige bepalingen omtrent de annulatie van een order blijven ook van kracht.

Artikel 12: betalingswaarborgen

 • NOVOLAB NV behoudt zich het recht voor waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen. Zo kan NOVOLAB NV bijkomende garanties eisen indien de kredietwaardigheid van de klant volgens de gegevens aan NOVOLAB NV verstrekt door een kredietverzekeringsmaatschappij of door derden wijzen op een wankel of onbetrouwbaar krediet. De verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld, zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft NOVOLAB NV het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen een redelijke termijn welke 30 dagen niet mag overschrijden, kunnen worden gegeven, zonder voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding aan te rekenen, waarvan sprake in artikel 10, zijnde een forfaitaire vergoeding van 50% van de aankoopprijs.

Artikel 13: betalingsvoorwaarden

 • De facturen van NOVOLAB NV zijn betaalbaar op de bedrijfszetel, 30 dagen na factuurdatum voor professionele klanten. Elke nieuw geregistreerde klant dient tenminste eenmalig de betaling op voorhand te voldoen. Voortverkopers, particulieren en niet-EU klanten dienen te allen tijde op voorhand het volledige factuurbedrag te voldoen voor elke levering. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand, dan wel de interestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.
 • Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten, overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • In het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, verzoek tot uitstel van betaling, of dit verzoek gerechtelijk wordt geformuleerd dan wel op officieuze wijze, kan NOVOLAB NV een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en wel tot volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van de verschillende koopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zullen vormen waarop NOVOLAB NV een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen.

Artikel 14: eigendomsvoorbehoud

 • Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen, blijven de verkochte goederen tot volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, het eigendom van NOVOLAB NV, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan.
 • Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als het eigendom van NOVOLAB NV. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.

Artikel 15: aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van NOVOLAB NV is beperkt tot het bedrag van de factuur die door NOVOLAB NV aan de klant wordt overgemaakt, met betrekking tot de geleverde goederen.
 • Eveneens is de aansprakelijkheid van NOVOLAB NV beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is NOVOLAB NV niet aansprakelijk.
 • NOVOLAB NV is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege NOVOLAB NV.
 • De aansprakelijkheid van NOVOLAB NV is ook beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de betreffende gebeurtenis door de verzekering van NOVOLAB NV wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordoen in een bepaald verband als één gebeurtenis worden beschouwd.
 • NOVOLAB NV is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.
 • De klant vrijwaart NOVOLAB NV voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door NOVOLAB NV aan de klant geleverde goederen.
 • Elk advies dat NOVOLAB NV aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege NOVOLAB NV. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

Artikel 16: bijzondere specificatie voor chemicaliën, reagentia én medische hulpmiddelen

 • De klant die bij NOVOLAB NV bestellingen plaatst voor chemische producten, die onderworpen zijn aan voornoemde wettelijke voorschriften, inbegrepen maar niet beperkt tot gevaarlijke en giftige producten, dient hiertoe gerechtigd te zijn en zal alle desbetreffende bestaande wetgeving naleven en respecteren. Chemicaliën of reagentia kunnen op geen enkele manier geleverd worden aan buitenlandse klanten of particulieren. Elke Belgische onderneming die deze producten aankoopt dient over een geldig ondernemingsnummer te beschikken en moet, indien gevraagd, de aard van de toepassing kunnen duiden.
 • NOVOLAB NV beschikt over een officieel notificatienummer (BE/CA01/1-05842-MDD-00002) voor de verdeling van medische hulpmiddelen.

Artikel 17: Privacy, veiligheid & cookies

 • Novolab NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.novolab.be of info@novolab.be.

  Verwerkingsdoeleinden

  Novolab NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie, en opvolging van de solvabiliteit en verzending van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  NOVOLAB NV houdt onlinebezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord voor de webshop. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NOVOLAB NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord. U kan automatisch een nieuw gegenereerd paswoord opvragen via de website indien noodzakelijk.

  Overmaken aan derden

  De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere vennootschappen. 

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

            -zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

           -een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@novolab.be.

  Directe marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

  Klacht

  De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 • Gebruik van cookies

  Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Artikel 18: Garantie:

Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.

Artikel 19: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
  Het nalaten op gelijk welk moment door NOVOLAB NV om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 20: Wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopvoorwaarden van NOVOLAB NV. In het geval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden.
 • NOVOLAB  NV kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 21: Bewijs

 • De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 22: toepasselijk recht

 • Alle overeenkomsten van NOVOLAB NV worden beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 23: bevoegde rechtbanken

 • Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van NOVOLAB NV bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

Artikel 24: wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen bij aankoop op afstand (enkel van toepassing voor particulieren)

 • Opgenomen in het Boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER, art. VI.47).
 • Geldig voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus…), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. 
 • De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.
 • De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het dienstencontract voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden: in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die
  afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel; in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed. 
 • Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. U kan de verkoper op de hoogte brengen door het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming, een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.); door het invullen en toezenden van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de onderneming, als de onderneming – die daartoe de mogelijkheid heeft – daarin heeft voorzien. Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post. 
 • U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd die over te nemen of de verkoper u niet vóór het sluiten van de overeenkomst heeft laten weten dat die kosten voor uw rekening zijn.
 • De verkoper moet binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van uw beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugbetalen. Hij mag hiermee wachten tot de goederen terugbezorgd zijn of een bewijs van verzending is overgemaakt.
 • Opgelet! U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.
 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht: de bestelling van  goederen op maat; het bestellen van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëneredenen als u ze na levering heeft ontzegeld; het bestellen van goederen die na levering gemengd zijn met andere goederen en niet gescheiden kunnen worden.
 • De volledige neerslag van de herroepingstermijn kan u nalezen in het volgende bijgevoegde document opgesteld door de FOD economie, waar u eveneens het herroepingsformulier kan vinden.

 

Versie 29/08/2022

Team Novolab is er voor jou
Team Novolab is er voor jou