Levering

Artikel 7: leveringstermijnen

  • De leveringstermijnen van NOVOLAB NV zijn benaderend en informatief. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van NOVOLAB NV verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Ook terugbetaling kan niet worden verkregen op deze gronden. Toeval en overmacht geven NOVOLAB NV het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg.

Artikel 8: leveringsplaats– en voorwaarden

  • Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen, dat de goederen rollend tot op de aangeduide leveringsplaats kunnen worden gebracht en dat de aangeduide leveringsplaats bereikbaar is via gebruikelijke toegangen, d.i. gangen, liften (geen trappen). NOVOLAB NV behoudt zich het recht voor om bijkomende transportkosten in rekening te brengen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is.
  • Het vervoer van de goederen is gekoppeld aan de met de klant overeengekomen incoterms.
  • Leveringen geschieden steeds volgens incoterm EX WORKS. Voor andere landen dan België gelden per land ingestelde vaste verzendkosten. Deze kunnen geraadpleegd worden via de tool 'verzendkosten schatten' in de winkelwagen op de webshop of ze kunnen opgevraagd worden via e-mail.
  • Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor om stockagekosten aan te rekenen per maand vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt NOVOLAB NV zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.
  • Voor de retourverzending van herstelde toestellen kunnen transportkosten aangerekend worden (volgens de voorwaarden beschreven in artikel 5).
Team Novolab is er voor jou
Team Novolab is er voor jou